1 » Polityka prywatności2

Polityka prywatności

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszystkie dane osobowe, które zostały nam przekazane są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu na jaki klient wyraził zgodę. Jeżeli podczas rejestracji nie wyrazisz zgody na przetwarzanie danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zagwarantować dostępu do wszystkich funkcji naszego sklepu - w tym również składania zamówień na asortyment sklepu.

Prosimy pamiętać, że masz prawo w każdej chwili do aktualizacji lub usunięcia swoich danych osobowych. W przypadku zarejestrowanych klientów sklepu zmian można dokonać poprzez edycję w Panel klienta. W przypadku klientów niezarejestrowanych lub w przypadku chęci usunięcia danych prosimy o kontakt z nami.

Zapewniamy, że nasza firma przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań aby poziom świadczonych przez nas usług był na jak najwyższym poziomie i gwarantował jak największe bezpieczeństwo.
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/94WE (dalej: RODO), informujemy:
 

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorem Pana/Pani danych jest KARBON STANISŁAW DRĄGOWSKI, hurtownia, sklep i sklep internetowy materiałów budowlanych, opału i nawozów, przedsiębiorca wpisany do CEiDG

z siedzibą w: 16-060 Zabłudów, ul. Sikorskiego 7

NIP: 5421165439

REGON: 002351264

Dane do kontaktu z Administratorem to adres: 16-060 Zabłudów, ul. Sikorskiego 7, 

telefon: 85 7188184, 660476550, 600371971, adres mailowy: biuro@karbon-sd.pl


SKĄD MAMY PAŃSTWA DANE?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana przy złożeniu zamówienia lub podczas rejestrowania się w naszym sklepie internetowym, a także później w związku z dokonywanymi  transakcjami. Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
- poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
- poprzez dodatkowe zbieranie informacji o parametrach połączania (adres IP)
- poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików "cookies". Szczegóły działania plików "cookies" w naszym sklepie opisane są w Informacji o cookies


JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH?

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust.1   lit. b oraz art. 6 ust.1 lit. f RODO przede wszystkim w celu realizacji i rozliczenia umów sprzedaży towarów i usług lub podjęciem działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy lub zamówienia w tym do:

-  realizacji zamówień, wystawienia faktur,  rozpatrywania reklamacji , przekazywania informacji handlowych

- przetwarzania danych do celów podatkowych i rachunkowych

- kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem usług

- monitorowania jakości świadczonych usług

- wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych, ciążących na nas na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, min.: windykacja należności, weryfikacji wiarygodności płatniczej, prowadzenie postępowań sądowych, przechowywanie danych do celów archiwizacyjnych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się może także wtedy, gdy jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej i nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani podstawowe prawa i wolności (np. dochodzenie roszczeń, weryfikacja kontrahentów w rejestrach publicznych, kontakt z kontrahentami, przetwarzanie danych dla celów marketingowych)

oraz na podstawie Pani/Pana zgody w przypadku przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych po zakończeniu stosunku prawnego między Panią/Panem, a Administratorem

 

ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

Administrator, celem zawarcia i wykonania umowy, może wymagać podania przez Panią/Pana następujących danych osobowych: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne, numery posiadane we właściwych rejestrach: NIP  PESEL, dane kontaktowe, numer rachunku bankowego. 

Podanie powyższych danych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne dla zawarcia umowy; w razie braku ich podania Administrator będzie uprawniony do odmowy zawarcia umowy lub umowa może być niemożliwa do wykonania. Administrator może także żądać podania danych osobowych wymaganych przepisami prawa, np. ze względów podatkowych lub rachunkowych. 

 

KTO MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH?

Państwa dane przekazujemy:

- podmiotom przetwarzającym Państwa dane w naszym imieniu i na podstawie zawartych z nami umów min. firmom informatycznym obsługującym nasze systemy i udostępniającym nam narzędzia informatyczne, firmom kurierskim, 

- innym podmiotom, które jako administratorzy przetwarzają Państwa dane we własnym imieniu, min: podmiotom prowadzącym działalność pocztową, bankową (w związku z dokonywanymi płatnościami) , 

podmiotom nabywającym od nas wierzytelności, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze, konsultacyjne, prawne, księgowe czy podatkowe.

- dostęp do Pani/Pana danych osobowych mają również upoważnieni pracownicy Administratora w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony. Zastosowaliśmy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych.

 

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETRZYMYWAĆ PAŃSTWA DANE?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu w celach:

-  wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przez okres wskazany               

 w przepisach podatkowych i rachunkowych

-  dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, 

- przez okres przedawnienia roszczeń, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy;

- archiwizowanie danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. ustawa o rachunkowości– przez okres wskazany w odpowiednich przepisach - co do zasady 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce np wystawienie faktury, rozwiązanie umowy itp.

- dane pozyskane dla potrzeb marketingu bezpośredniego usług administratora będą przechowywane do czasu, aż zgłosi Pani/Pan sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub cofnie Pani/Pan zgodę.

 

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH?

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

- uzyskania od Administratora  potwierdzenia, jakie przetwarza on Pani/Pana dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych oraz ich kopię

- żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych

-  żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Pani/Pana dane osobowe, pod warunkiem, że usunięcia danych nie zabraniają przepisy prawa.

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych w uzasadnionych przypadkach

- przenoszenia danych

- wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy: przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją  oraz gdy: Pani/Pana dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu

- cofniecie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę odwołać można korespondencyjnie lub drogą elektroniczną– przesyłając stosowne oświadczenie na adres Administratora.

 

CZY PAŃSTWA DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

CZY PAŃSTWA DANE PODLEGAJĄ ZAUTOMATYZOWANEMU PODEJMOWANIU DECYZJI, PROFILOWANIU?

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

GDZIE MOGĄ PAŃSTWO WNIEŚĆ SKARGĘ NA SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016r. RODO.


Jakie dane osobowe są nam potrzebne?

1. Podczas rejestracji konta w naszym sklepie prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Zarejestrowany klient po zalogowaniu ma również możliwość wyświetlenia historii dokonanych zakupów.
2. Złożenie zamówienia - w trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie podczas rejestracji konta lub skorzystania z formularza bezpośrednio na stronie sklepu, prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który będą przesyłane informacje handlowe. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera logując się na swoje konto w sklepie lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

Udostępnienie danych

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez sklep upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Kontakt

Jeżeli zachodzi taka potrzeba kontaktujemy się z Tobą korzystając z podanego podczas rejestracji e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu. W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu z nami.

Zmiana polityki bezpieczeństwa

Zastrzegamy sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania sklepu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. O takiej zmianie powiadomimy Cię drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności.
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl